Algemene voorwaarden

Algemeen

Buck-e is een digitaal platform ontwikkeld door Fairville waarbij lokale besturen (gemeenten, steden) hun inwoners kunnen stimuleren om slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen te gebruiken.

Deelname aan het platform Buck-e houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

De lokale besturen bepalen aan welke voorwaarden de handelingen van de inwoners moeten voldoen en welke tegenwaarde hier tegenover staat. Deze tegenwaarde wordt uitgedrukt in digitale munten (‘bucks’). Het digitale platform voorziet in de nodige informatie opdat de inwoners kennis kunnen nemen van de toepasselijke toekenningsvoorwaarden.

Bucks zijn digitale munten die circuleren op het platform Buck-e en zijn te beschouwen als elektronisch geld. Belfius Bank, kredietinstelling naar Belgisch recht, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0403.201.185 en met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, is de uitgever van dit elektronisch geld.

Bucks hebben dezelfde waarde als de euro (1 buck = 0,10 euro) en zijn enkel omruilbaar tegen goederen of diensten bij de deelnemende handelaars/dienstverleners. Buiten het platform Buck-e hebben bucks geen enkele waarde.

Fairville houdt zich het recht voor om, mits kennelijk gegronde reden, een inwoner, dan wel een handelaar/dienstverlener, de toegang tot het digitale platform te ontzeggen.

Hoe kan een handelaar/dienstverlener bucks ontvangen?

Het lokale bestuur bepaalt welke handelaars / dienstverleners kunnen deelnemen aan het digitale platform. Handelaars / dienstverleners die zich succesvol registreren op het digitaal platform kunnen bucks vervolgens ontvangen voor het leveren van diensten en/of goederen.

Alle informatie over de deelnemende handelaars / dienstverleners is terug te vinden op het digitaal platform.

De handelaar / dienstverlener verbindt zich ertoe om elke wijziging in de geregistreerde gegevens (met bijzondere aandacht voor het IBAN-nummer) onmiddellijk door te geven en aan te passen op het digitale platform.

Hoe kan een inwoner bucks bekomen?

Inwoners van de gemeenten/steden, waarvan de lokale besturen toegetreden zijn tot het digitale platform Buck-e, kunnen deelnemen aan het platform. Hiertoe dienen ze zich succesvol te registreren op het digitaal platform.

De lokale besturen bepalen aan welke voorwaarden de handelingen van de inwoners moeten voldoen en welke tegenwaarde hier tegenover staat. Het digitale platform voorziet in de nodige informatie opdat de inwoners kennis kunnen nemen van de toepasselijke toekenningsvoorwaarden.

Waarvoor kunnen bucks gebruikt worden?

Bucks zijn bestemd voor kleine uitgaven bij lokale handelaars / dienstverleners, met als doel de lokale economie te ondersteunen.

Het is niet mogelijk bucks te gebruiken voor betalingen tussen inwoners.

Informatie over het saldo – toegang tot portefeuille

Zowel de inwoners als de handelaars en/of dienstverleners bepalen, bij het registreren op het digitaal platform, de persoonlijke veiligheidskenmerken voor de toegang tot hun digitale portefeuille.

Mits het correct invullen van de persoonlijke veiligheidskenmerken kan de deelnemer aan het platform vervolgens kennis nemen van het saldo van zijn digitale portefeuille, zijn betaling(en) met bucks, alsook gedetailleerde informatie van de handelingen dewelke aanleiding hebben gegeven tot het toekennen van bucks door het lokale bestuur.

De digitale portefeuille, in dewelke aan inwoners toegekende bucks geplaatst worden, blijft bestaan voor zover het digitale platform Buck-e operationeel blijft. Fairville houdt zich het recht voor om elke digitale portefeuille, die inactief is gedurende 24 maanden (waarbij ‘inactiviteit’ te beschouwen is als het niet-uitvoeren van betalingen met bucks), af te sluiten. In dat geval vervalt het saldo en wordt de tegenwaarde van dit saldo overgemaakt aan het lokale bestuur.

Betalingen

Een inwoner betaalt bij de deelnemende handelaars/dienstverleners door middel van het scannen van de barcode op zijn persoonlijke kaart. Vervolgens worden de te betalen bucks gedebiteerd van zijn digitale portefeuille.

De inwoner erkent dat deze kaart persoonlijk is en niet aan derden mag meegegeven worden. In geval van verlies of diefstal van de kaart dient de deelnemer zo snel mogelijk zijn kaart te blokkeren via het digitaal platform of door contact op te nemen met info@Buck-e.be . De kaart wordt vervolgens zo snel mogelijk geblokkeerd. Bij verlies of diefstal is de deelnemer verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn kaart totdat ze geblokkeerd werd. Zodra de kaart geblokkeerd is, kan deze niet meer gebruikt worden en dient er een nieuwe kaart aangevraagd te worden.

Voor handelaars: verplichte omwisseling

Deelnemende handelaars en/of dienstverleners kunnen maandelijks via het digitale platform hun ontvangen bucks omwisselen naar euro. Deze tegenwaarde wordt vervolgens via Europese overschrijving overgemaakt op het IBAN-nummer dat de handelaar/dienstverlener op het digitale platform heeft bepaald.

Kosten

Het gebruik van het digitaal platform Buck-e is kosteloos voor de inwoner, alsook voor de lokale handelaar en/of dienstverlener.

Fairville houdt zich evenwel het recht voor om, in geval van omwisselen van bucks naar euro, een administratieve kost van 10% van het om te wisselen saldo aan te rekenen.

Privacy-policy

Deelname aan het digitaal platform houdt de kennisname en aanvaarding in van de bijzondere voorwaarden inzake verwerking van persoonsgegevens. Deze voorwaarden staan ter beschikking op het digitaal platform https://buck-e.be/nl/privacy.

Misbruik

Misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude met verstrekte RFID-sensor alsook de betaalkaart is verboden en verlies van de RFID-sensor of betaalkaart dient direct te worden gemeld aan de school.

Wijzigen van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Twee maanden voor de inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden zullen deze beschikbaar zijn op het digitale platform.

Na de datum van inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden, wordt elke deelname aan het digitaal platform beschouwd als een aanvaarding van de voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

Uitgezonderd afwijkende wettelijke of contractuele bepalingen, is Fairville enkel aansprakelijk in geval van een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitoefening van haar professionele activiteiten.

De aansprakelijkheid van Fairville tegenover deelnemer aan het digitale platform als gevolg van een tekortkoming van Fairville kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard. Onder onrechtstreekse schade wordt onder meer verstaan: de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verder moeten leveren van prestaties, het verlies van winst, imago, klanten of verhoopte besparingen.

Bevoegde rechtbanken

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.